La 14.00 +8 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 5 m/s.
Su 14.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 3 m/s.
Lauantai 17.11.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Einari, Eino
Olet tässä:  Sähköiset lomakkeet

Sähköiset lomakkeet

Kaupunginhallitus on linjannut 19.03.2001 sähköisen viestinnän periaatteita § 119 mm. seuraavasti: ”Toistaiseksi Lohjan kaupungissa tarjotaan vain palveluita, jotka eivät edellytä sähköistä tunnistamista ja allekirjoitusta”

Keskushallinto

Asumisoikeuden jarjestysnumerohakemus
Oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksusta
Työpysäköintihakemus
Yrityspysäköintihakemus
Veteraaniluvan hakemuslomake

Hyvinvointi toimiala

Ruudulla täytettävät PDF-lomakkeet avautuvat parhaiten Internet Explorer -selaimella ja maksuttomalla Adobe Acrobat Reader DC PDF-katseluohjelmalla.

Hallintopalvelut

Hakemus Lohjan sotiemme veteraanien siivous- ja kiinteistöpalvelun tuottajaksi (PDF)

Yhteisön toiminta-avustushakemus (PDF),  myöntämisperusteet

Ikääntyneiden palvelut

Hakemus ikääntyneiden palveluihin
Kuljetuspalveluhakemus    (PDF)
Omaishoidon tukihakemus  (PDF)  SU  RU

CLES -kysely ajalle 18.9.2017-31.5.2017 (Ikääntyneiden palvelualue, Webpropol lomake)
Enkät om kvaliteten på studerandehandledning i Lojo 2017-2018

Tuloselvitys maksukyvyn mukaan määrättävää maksua varten / (PDF)
vanhainkoti tai osasto, kotihoito tai asumispalvelut
- Ohjeet tuloselvityslomakkeen täyttämiseen ja palauttamiseen 
- maksuperusteet / vanhainkoti tai osasto
  - maksuperusteet / kotihoito
- maksuperusteet / asumispalveluAsiakasmaksujen alennushakemus

Sosiaalipalvelut

Toimeentulotukihakemus, kirjallinen (PDF)

Sähköinen toimeentulotukihakemus   (ohjeet hakemusta varten)   

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen MUISTUTUS (PDF)

Hallintokantelu (Aluehallintoviraston lomake)

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä (PDF)
(Sosiaalihuoltolaki 35 §)

Lastensuojeluilmoitus sosiaaliviranomaiselle / Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi (PDF)

Olosuhdeselvitys vanhemmuus erotilanteessa  (PDF)

Lapsiperhetyön asiakastietolomake (PDF)

Lapsiperheiden kotipalveluhakemus (PDF)

Lapsiperheiden kotipalveluhakemuksen liite: Tulotiedot  (PDF)

Sosiaalipalvelua koskeva hakemus (PDF)

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi (PDF)
(Sosiaalihuoltolaki 35 §)

Suunterveydenhuolto

Esitiedot hammashoitoa varten (PDF)

Terveyspalvelut

Hallintokantelu (Aluehallintoviraston lomake)

Hakemus lääkinnälliseen kuntoutukseen (PDF)

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseen (PDF)

Ilmoitus kiireettömän hoitopaikan valinnasta (PDF)

Ilmoitus potilasvahingosta  (Potilasvakuutuskeskuksen lomake)

Kouluterveydenhuollon lomakkeet

Liikkumislähete  (PDF)

Lokitietojen tarkastuspyyntö (PDF)

Neuvolalomakkeet

CLES -kysely ajalle 18.9.2017-31.5.2018  (Avovastaanotot, fysio- ja toimintaterapia, suunterveydenhuolto, neuvola- ja kouluterveydenhuolto, Webropol-lomake)

Opiskeluterveydenhuollon lomakkeet

Opiskeluympäristön arviointilomake (PDF)

Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus (PDF)

Potilasrekisteriin tallennetun henkilötiedon korjaamisvaatimus (PDF)

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö (PDF)

Puheterapian esitietolomake (PDF)

Suostumus tai kielto potilastietojen luovuttamiseen/hankkimiseen (PDF)

Toimintaterapian esitietolomake (PDF)

Työttömien terveystarkastukset
Terveystarkastuksen esitietolomake   (PDF) ja  suostumus (PDF)

Vammaispalvelut

Avotyöhakemus (PDF)
Henkilökohtaisen avun tuntien ilmoituslomake (PDF)
Kuljetuspalveluhakemus   (PDF)
Omaishoidon tukihakemus (PDF)
Tilapäisen perhehoidon sopimus (PDF)
Vammaispalveluhakemus (PDF)

Sivistystoimi

Hiiden Opisto

Hiiden Opiston kurssiarviointilomake - lähetys sähköisesti

Kirjasto

Asiakaspalaute 

Hankintaehdotus

Kaukolainatilaus

Kirjastokorttihakemus,pdf
Pääkirjaston näyttelyhakemus, pdf

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden avustusanomus seuralle/yhdistykselle

Seurain- ja työväentalojen korjausavustukset

Kulttuuri-, ja liikuntatoimen avustusten jakosääntö

Varhaiskasvatus

Sähköinen hakemus lasten päivähoitoon
Hoitoaikojen / -päivien muutosilmoituslomake

Tuloselvityslomake

Ilmoitus taloudessa asuvista henkilöistä

Yrittäjän tuloselvityslomake
Päivähoidon hoitosuhteen keskeytys

Sähköinen yksityisen päivähoidon palvelusetelihakemus

 

Hallintokantelu (Aluehallintoviraston lomake)

Ilmoittautumislomake esiopetukseen

Sähköinen ilmoittautuminen esiopetukseen

Kuljetushakemus esiopetukseen

Ilmoittautumislomake Kässän kerhotoimintaan

Museo

Museon näyttelyhakemus
Musiikkiopisto

Sirkka Lyylikki Salon stipendirahaston apurahahakemus (pdf)

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden avustusanomus seuralle/yhdistykselle

Nuorisopalveluiden avustusten jakosääntö

Perusopetus

Koulukuljetushakemus

Vapaapaikkahakemus (pdf) 

Tekninen toimi

Vapaan venepaikan hakemus
Kaivantoilmoitukset ja sijoitusluvat haetaan Lupapisteen kautta.
Katualueen vuokraus työmaakäyttöön
Korjaus- ja energia-avustusten aloituslupa-anomus
Liitoslausunto hakemus
Virka-apupyyntö hylätyn tai romuajoneuvon siirtämiseksi yksityisalueelta
Korvaushakemus liikennealueen käyttäjälle kadulla aiheutuneista vahingoista
Vesi- ja viemärilaitos
Vesimittarilukemailmoitus (lähetys sähköisesti)

Kuluttajanvaihtoilmoitus (yksityinen henkilö) (lähetys sähköisesti)
Kuluttajanvaihtoilmoitus (yritys) (lähetys sähköisesti)

KVV-työnjohtaja, IV-työnjohtaja -lomake 
Vesihuoltolaitoksen liittymishakemus

Yksityistiet

Avustushakemusten kirjaantumissivu (voit täyttää kunnossapito-, perusparannus- ja höyläysavustushakemukset)
Höyläysavustushakemus
Yksityistieavustushakemus

Kaupunkikehitys

Kiinteistö- ja kartastotoimi 

Pientalotonttihakemus
Kiinteistötoimitushakemus.pdf
Tonttijaonmuutoshakemus.pdf
Numeerisenaineistontilaus.pdf
Rakennusvalvontamittaustilaus.pdf

Kaavoitus

Asemakaavan muutoshakemus
Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus, pdf. Lomakkeen voi suoraan täyttää koneella ja tulostaa.
Malli hakemukseen liittettävästä asemapiirroksesta

Ympäristönsuojelu

Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta . pdf

Jätevesijärjestelmän selvitys

Jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja
Aumausilmoitus (ent. lannanpatterointi-ilmoitus), doc  

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa, pdf

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa, doc
Meluilmoitus, pdf   Meluilmoitus, doc

Jätteen pienimuotoinen hyödyntäminen, pdf    .doc     Ohje

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, pdf    .doc

Poikkeaminen öljysäiliön poistamisvelvoitteesta, pdf   .doc
Suunnitelma rakennusjätteen loppukäsittelystä, pdf

Vapautus liittämisvelvollisuudesta, pdf     .doc  (vesijohto, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri)
Öljysäiliön poistaminen käytöstä ja maaperästä, pdf   .doc

Maa-ainesten ottohakemus,pdf

Hakemus luonnonmuistomerkin sijainnista .pdf   .doc

Ympäristöterveyspalvelut

Elintarvikelain mukaiset lomakkeet:
2.1 ilmoitus elintarvikehuoneistosta tai siinä tapahtuvasta olennaisesta muuttamisesta 13 § 1 mom
2.1.1 anmälan om livsmedelslokal
2.3 ilmoitus elintarvikehuoneiston toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta 13 § 4 mom
2.3.1 anmälan om avbrytande och nedläggning av verksamheten samt byte av företagare i en livsmedelslokal
2.4 tiedottaminen liikkuvan elintarvikehuoneiston tuomisesta uudelle paikkakunnalle
2.4.1 livsmedelsforetagarens underrattelse om att bedriva verksamhet i en mobil livsmedelslokal på en ny ort
2.5 ilmoitus 21 a§:n toimipaikasta ja toiminnasta, kontaktimateriaalit ja tarvikkeet
2.5.1 anmälan om material och förnödenheter som kommer i beräring med livsmedel
2.6 ilmoitus virtuaalisesta elintarvikehuoneistosta
2.6.1 anmälan om virtuell livsmedelslokal
2.7 ilmoitus alkutuotantopaikasta
2.7.1 anmälan om primärproduktionsställe

Laitokseksi hakeminen
4.1 hakemus liha-alan laitos
4.2 hakemus munatuotelaitos
4.3 hakemus munapakkaamo
4.4 hakemus maitoalan laitos
Tupakkalain mukaiset lomakkeet:
1.1 Myyntihakemus
Lisäksi lomakkeet sekä sähköinen asiointipalvelu osoitteessa http://www.yrityssuomi.fi/lomake?docid=7777&kieli=fi
Terveydensuojelulain mukaiset lomakkeet:
1. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat lomakkeet
1.1 Ilmoitus eläinrakennukset asemakaava-alueella
1.2. ilmoitus kampaamo, kauneushoitola
1.3 ilmoitus kokoontumistila
1.4 ilmoitus liikuntatila
1.5 ilmoitus majoitus, sosiaalialan laitos
1.6 ilmoitus päiväkoti, koulu
1.7 ilmoitus solarium
1.8 ilmoitus uimaranta
1.9 ilmoitus toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan lopettamisesta ja keskeyttämisestä

2. 18 §:n mukainen hakemus vettä toimittavan laitoksen hyväksymiseksi

Rakennusvalvonta

Aloituskokouspöytäkirja

Hakemus luvan voimassaolon jatkamiseksi, pdfi
Maisematyölupa
Ohjeita maisematyöluvan hakijalle
Naapurin kuuleminen ja suostumus, pdf

Purkamislupahakemus

Suunnitelma purkujätteen käsittelystä
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä (pdf)
Rakennushankeilmoitus RH 1

Asuinhuoneistotiedot RH 2

Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK 9

Ilmoitus väestönsuojasta
Rakennuslupahakemus (Rakennuslupa-, toimenpidehakemus ja ilmoitus)

Rakennuslupahakemus (word)
Ohjeita rakennus- ja toimenpideluvan hakijalle
Rakennus- ja toimenpideluvan myöntämisen jälkeiset toimenpiteet
Ohjeita ilmoitushakemukseen
Vastaavan/erityisalojen työjohtajan hakemus/ilmoitus   

KVV ja IV työnjohtajan hakemus/ilmoitus

Vastaavan työnjohtajan vastuun päättyminen
Suunnittelijoiden ilmoittaminen ja suostumus tehtävään
Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta (pdf)
 Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta(täydennettävä lomake)
Jätevesijärjestelmän selvitys
Jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja
Maalämpö Lohjalla
Verohallinnon rakentamisilmoitus

Savupiipun ja tulisijan tarkastuspöytäkirja

Rekisterinkorjauslomake (tapauksissa, että kiinteistöllä on rakennuksia, jotka eivät ole rekisterissä)

Yhteystiedot

Kaupungintalo Monkola
PL 71
08101 LOHJA

Käyntiosoite:
Karstuntie 4
08100 LOHJA

Vaihde *019 3690
kirjaamo(a)lohja.fi

Asiakaspalvelukeskus:
044 369 4300
fax: 019 369 1326
asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi
Avoinna:
ma-to klo 8.00-16.00
pe ja aattopäivät klo 8.00-15.00

Karjalohjan palvelupiste
Karjalohjan kirjasto
Keskustie 88, 09120 Karjalohja
019 355 381
Avoinna:
ma-ti klo 14-19, ke, pe ja aattopäivät klo 10-15

Nummen palvelupiste
Saukkolan kirjasto
Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
019 373 420
Avoinna:
ma, ti, to klo 14-19, ke, pe klo 10-15

Sammatin palvelupiste
Sammatin kirjasto
Lönnrotintie 27, 09220 Sammatti
019 3573 770
Avoinna:
ma, ke, pe klo 14-19, ti, to klo 10-15, aattoina 10-15

Virkkalan palvelupiste
Virkkalan kirjasto
Virkkalantie 9, 08700 Lohja
019 369 5602
Avoinna:
ma-to klo 12-19, pe klo 10-17, aattoina 10-17

Olet tässä:  Sähköiset lomakkeet
Sivun alkuun