Pe 15.00 +20 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, s 6 m/s.
La 15.00 +14 °C, Puolipilvistä, mahdollisesti vähäistä sadetta, sw 9 m/s.
Su 15.00 +14 °C, Puolipilvistä, ajoittain sadetta, sw 4 m/s.
Perjantai 21.09.2018
Nimipäivää viettää tänään
Mervi
Olet tässä:  Kaupunki / Päätöksenteko / Vaikuttava kuntalainen

Kaupunki

Kuntalainen vaikuttajana

Kunnallisvaalit
Päätöksenteon julkisuus
Lohjan kaupungin viranhaltijapäätösten nähtävillä olo 1.3.2017 lukien

Kunnan tiedottamisvelvollisuus
Aloiteoikeus
Suorat yhteydenotot
Kansanäänestys
Vireillepano omassa asiassa
Muutoksenhakuoikeus
Hallintokantelu
Yhdistystoiminta
Nuorisovaltuusto


Kunnallisvaalit

Äänioikeuden käyttäminen kunnallisvaaleissa on kunnan jäsenen tärkein vaikuttamistapa. Neljän vuoden välein järjestettävissä kunnallisvaaleissa valitaan jäsenet kaupunginvaltuustoon, joka puolestaan valitsee jäsenet kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin. Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin taloudesta ja toiminnan laajuudesta. Kaupunginhallitus puolestaan vastaa hallinnosta ja talouden hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Äänioikeus kunnallisvaaleissa on kaikilla viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneillä kuntalaisilla. Äänioikeus on myös kunnassa asuvalla muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella ja vähintään kaksi vuotta Suomessa asuneella muulla ulkomaalaisella.

Ehdokkuudesta kiinnostuneet voivat asettua ehdolle kunnallisvaaleissa ottamalla yhteyttä paikkakunnalla toimivien poliittisten puolueiden paikallisosastoihin tai sitoutumattomiin ryhmiin.

Päätöksenteon julkisuus

Vaikuttamisen edellytyksenä on tiedon saaminen nykytilanteesta. Kuntien päätökset ovat pääosin julkista. Kuukausittain järjestettäviä valtuuston kokouksia voi kuka hyvänsä tulla seuraamaan paikan päälle. Muiden toimielinten kokoukset ovat suljettuja, mutta päätökset perusteluineen tulevat kuitenkin julkisiksi.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat pidetään nähtävinä kaupungintalon aulassa ja kaikissa kirjastoissa. Kaupungintalon aulassa on myös virallinen ilmoitustaulu, josta löytyvät kuulutukset mm. nähtävänä olevista kaavaehdotuksista tai katusuunnitelmista.

Useimpien toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät myös Lohjan kaupungin internet-sivuilta. Internetin luonteesta johtuen kaikkia yksityistä kansalaista koskevia päätöksiä ei välttämättä julkaista nettisivuilla, vaikka ne sinänsä olisivat julkisiakin.

Kokonaan salassapidettäviä ovat esim. yksilöä koskevat päätökset sosiaalipalveluissa ja terveydenhuollossa.

Lohjan kaupungin viranhaltijapäätösten nähtävillä olo 

Kaikkien kaupungin toimielinten alaisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden julkiset päätökset ovat nähtävissä kaupungin internet-sivuilla Kaupunki tiedottaa -valikossa.


Kunnan tiedottamisvelvollisuus

Julkisuusperiaatteen lisäksi kaupungin on Kuntalain mukaan myös aktiivisesti tiedotettava kunnassa vireillä olevista asioista. Myös hallintolain mukaan on sellaisista valmisteilla olevista asioista, joilla on huomattavaa vaikutusta laajalla alueella tai lukuisten henkilöiden oloihin, ilmoitettava julkisesti.

Lähiaikoina vireilletulevista kaava-asioista on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laadittava vuosittain kaavoituskatsaus. Kaavoitusmenettelyssä laaditaan jo varhaisessa vaiheessa suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä. Kaavaluonnokset ja -ehdotukset pidetään ennen päätöksentekoa yleisesti nähtävänä ja niistä voidaan jättää huomautuksia.

Lohjan kaupunki aloitti vuonna 2003 talousarvion valmisteluun liittyvien yleisötilaisuuksien järjestämisen. Yleisömenestys rohkaisi jatkamaan käytäntöä edelleen. Tarpeen mukaan on tiedotustilaisuuksia järjestetty muistakin merkittävistä asioista, esimerkiksi kaupungin keskustan kehittämissuunnitelmista ja jätehuollon organisoinnista.

Aloiteoikeus

Kansalaisvaikuttaminen tarkoittaa halua ja kykyä vaikuttaa itseään koskeviin ja yhteisiin asioihin. Se on lailla taattu oikeus kaikille kuntalaisille ja kansalaisille. Kansalaiset voivat vaikuttaa toimimalla yhdistyksissä, yhteisöissä ja poliittisissa puolueissa, tekemällä aloitteita valtuustolle ja lautakunnille, käymällä keskustelua tiedotusvälineissä ja verkossa sekä äänestämällä vaaleissa. Kansalaisvaikuttaminen on osa tavallista elämää; vuoropuhelua ja toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi. Se on esimerkiksi arkista osallistumista oman lapsen koulun tai päiväkodin toimintaan, keskustelua omien terveyspalvelujen järjestämisestä tai osallistumista lähiympäristön talkoisiin.

Onko sinulla mielessäsi toteuttamiskelpoinen idea tai kehittämiskohde? Kerro se meille tekemällä aloite. Asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteet voivat koskea esimerkiksi kaupungin palvelujen parantamista. Kuntalaisaloite on virallinen ja säädelty menettely, jossa ehdotukset valmistellaan ja käsitellään perusteellisemmin kuin epäviralliset palautteet tai kannanotot. Kerro vapaamuotoisesti, mihin haluat vaikuttaa.

Aloitteesi voi olla vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää selkeästi, mitä aloitteella esität tai mihin haluat vaikuttaa sekä joitakin taustatietoja asiaa koskien. Ehdota aloitteessasi mahdollisia etenemistapoja ja keskeisimmät perustelut esityksellesi. Kerro myös yhteystietosi, vähintään nimi-ja osoitetietosi. Aloitteen voi tehdä myös kuntalaisaloite.fi-palvelussa, sähköpostilla tai paperilla. Kuntalaisaloite.fi-palvelusta löytyvät ohjeet sähköisen aloitteen tekemiseen.  www.kuntalaisaloite.fi   

Voit lähettää aloitteen sähköpostitse Lohjan kaupungin kirjaamoon kirjaamo@lohja.fi tai tuoda /lähettää paperisena Lohjan kaupungin kirjaamo, PL 71, 08101 Lohja, käyntiosoite Karstuntie 4 (kaupungintalo Monkola, asiakaspalvelukeskus). Myös kuntalaisaloite.fi-palvelu toimittaa aloitteet kirjaamoon.

Aloitteen tekemistä ei ole sidottu ikään. Myös alle 18-vuotiaat tai ulkomaan kansalaiset voivat tehdä kuntalaisaloitteen. Myös palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Huomioithan, että epäkohdista tai kehittämisideoista kannattaa keskustella myös asiasta vastaavan virkamiehen kanssa. Tätä kautta pienet, mutta tärkeät asiat etenevät monta kertaa nopeammin ilman virallista aloitetta. Vaikkapa pieni katutyö, ilmoitustaulu, ulkoroskis  tai vastaava aiheuttaa sinussa harmia tai haluat asiaan korjausta, ole rohkeasti yhteydessä asiasta vastaavaan viranhaltijaan asian korjaamiseksi /muuttamiseksi. 

Lohjan  kaupungin kirjaamo ottaa vastaan ja kirjaa aloitteesi kaupungin päätöksentekojärjestelmään. Aloitteen johdosta tehtävät toimenpiteet saatetaan kuntalaiselle tiedoksi. Mikäli aloite edellyttää muodollista kuten esimerkiksi lautakunnan päätöstä, aloite ohjautuu valmisteltavaksi lautakunnan valmistelijalle ja edelleen päätettäväksi lautakuntaan. Aloitteet on valmisteltava kaupunginhallituksen käsiteltäväksi neljän kuukauden kuluessa vireille tulosta. Tässä käsittelyssä määritellään, onko aloite toteuttamiskelpoinen tai jatkovalmistelua edellyttävä.

Talousarviomäärärahoja edellyttävät aloitteet käsitellään lautakunnissa vuotuisen talousarviokäsittelyn yhteydessä  omana pykälänään ja yhdistelmä lautakuntakäsittelyistä tuodaan edelleen kaupunginhallitukseen ja valtuustoon hyväksyttäväksi. Oletuksena on, että aloitteet voidaan tällöin katsoa loppuun käsitellyiksi, oli kannanotto tarvittavaan määrärahaan myönteinen tai kielteinen. Myös talousarvioaloitteet on käsiteltävä ensimmäisen kerran neljän kuukauden määräajan kuluessa, jolloin voidaan todeta niiden jatkokäsittelyn tapahtuvan talousarvion valmistelussa.

Muita aloitteita koskevat yhdistelmät tuodaan valtuuston käsittelyyn vuosittain huhtikuussa. Myös niiden osalta lähtökohtana on, että mikäli asiasta annettu selvitys on riittävä, aloite katsotaan loppuun käsitellyksi vaikka siinä esitetty hanke ei olisi toteutunut.

Aluetoimikuntien aloitteet on yhdistetty kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden yhdistelmään. Alueiden johtokunnan esittämät aloitteet esitellään omana asiakirjanaan.

Suomen Kuntaliiton uuden viestintäsuosituksen mukaan yksityisten aloitteentekijöiden nimiä ei tule julkaista internetissä ilman heidän suostumustaan. Kunnan jäsenten aloitteiden luettelo on muokattu suosituksen mukaiseksi. Kaupungin viranomaisten toimivalta käy ilmi Lohjan kaupungin hallintosäännöstä.

Lisätiedot asiassa hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, hanna-maria.grandell@lohja.fi  puh. 044 357 3730

Suorat yhteydenotot

Moneen asiaan saa nopeimmin selvyyden ottamalla suoraan yhteyttä kyseisestä palvelusta vastaavaan viranhaltijaan. Tarvittavat yhteystiedot löytyvät kaupungin nettisivuilta http://kaupunki.lohja.fi tai kaupungin puhelinvaihteesta (019) 3690. Viranhaltijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lohja.fi. Myös luottamushenkilöiden yhteystiedot löytyvät kaupungin internetsivuilta.


Kansanäänestys

Valtuusto voi päättää, että kunnalle kuuluvasta asiasta toimitetaan neuvoa-antava kansanäänestys.

Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kaupungin asukkaista. Aloitteen tekijöiden allekirjoitusten alle on selvästi merkittävä nimi, ammatti tai toimi ja osoite. Valtuusto voi aloitteen perusteella vapaasti harkita, järjestetäänkö äänestys vai ei.

Nykyisessä Lohjan kaupungissa ei ole järjestetty yhtään kansanäänestystä. Entisessä Lohjan kaupungissa ja Lohjan kunnassa äänestettiin kahdesti kuntien yhdistämisestä ja Lohjan kaupungissa kerran ns. kaaritiesuunnitelmasta.


Vireillepano omassa asiassa

Jokainen voi omassa asiassaan lähestyä kaupungin päätöksentekoelimiä, mikäli asia vain kuuluu niiden päätösvaltaan. Kuntalaisen ei tarvitse itse tuntea kaupungin organisaatiota. Jos ei ole varmuutta, kuuluuko asia esim. kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan vai ympäristölautakunnan toimivaltaan, kirjeen voi aivan hyvin osoittaa kaupunginhallitukselle ja se ohjataan kirjaamon kautta siihen toimielimeen, jolla on asiassa päätösvalta.

Asia toimii myös päinvastoin: Vaikka osoittaisi kirjeen kaupunginhallitukselle, asia ei tule hallituksen käsiteltäväksi, mikäli päätösvalta asiassa kuuluu lautakunnalle.

Kirjeet on varminta lähettää toimielimen nimellä. Silloin ne merkitään kirjaamossa virallisesti saapuneiksi ja niiden kulkua pystytään seuraamaan. Yksittäisen viranhaltijan nimellä kannattaa lähettää vain sellaista postia, josta on ko. henkilön kanssa etukäteen sovittu.
Hallintoasioita ei pääsääntöisesti voi ratkaista kuulematta asianosaista eli henkilöä, jonka etuun, velvollisuuteen tai oikeuteen ratkaisu voi vaikuttaa.

Muutoksenhakuoikeus

Useimpiin kaupungin toimielinten ja viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin voidaan hakea muutosta. Valitusviranomainen, määräajat ja muut muutoksenhakuohjeet selviävät päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi asianosaisen itsensä lisäksi tehdä periaatteessa jokainen kaupungin jäsen. Viranhaltijan päätöksestä oikaisuvaatimus tehdään sille toimielimelle, jonka alainen hän on. Lautakunnan päätöksestä oikaisuvaatimus tehdään lautakunnalle itselleen ja hallituksen päätöksestä hallitukselle itselleen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella.

Mikäli oikaisuvaatimus hylätään, oikaisuvaatimuksen tehnyt voi edelleen tehdä kunnallisvalituksen lautakunnan tai kaupunginhallituksen päätöksestä. Valitusviranomainen kunnallisvalituksissa on Helsingin hallinto-oikeus. Kaupunginvaltuuston päätöksestä oikaisuvaatimusta ei voi tehdä vaan kunnallisvalitus on sen päätöksissä varsinainen muutoksenhakukeino. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain laillisuusperustein. Hallinto-oikeuden jälkeen on vielä mahdollista hakea muutosta Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Erityislainsäädännön mukaisissa päätöksissä, kuten perusopetusta koskevissa asioissa, kuntalain mukainen muutoksenhaku ei välttämättä ole mahdollinen. Hallintovalituksen näissä asioissa voi tehdä ainoastaan asianosainen eli se johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valitusviranomainen on hallintovalituksessakin useimmiten Helsingin hallinto-oikeus, mutta joissakin asioissa esim. lääninhallitus tai alueellinen ympäristökeskus.

Hallintokantelu

Hallintokantelu ei ole muutoksenhakukeino vaan valvovalle viranomaiselle tehty ilmoitus hallinnollisesta epäkohdasta, virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. Kantelut kaupungin toiminnasta tehdään lääninhallitukselle. Lisäksi kantelu voidaan tehdä yleisille lainvalvontaelimille, joita ovat oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Kantelulla ei voida kumota kantelun kohteena olevaa päätöstä, mutta se voi kylläkin johtaa valvovan viranomaisen huomautuksiin tai menettelytapaohjeisiin.

Yhdistystoiminta

Paikkakunnalla toimivat poliittisten puolueiden paikallisosastot ja kunnallisvaaleihin osallistuvien sitoutumattomien ryhmien taustana olevat yhdistykset ovat aktiivisesti politiikkaa seuraavalle kuntalaiselle luonteva vaikutuskanava, jota kautta voi pyrkiä päättäjäksi esim. kunnallisiin lautakuntiin.

Kaupunginosa-, kylä- ja asukasyhdistykset sekä esim. koulujen vanhempainyhdistykset ovat kuntalaiselle selkeä tapa vaikuttaa oman asuinympäristönsä asioissa.

Kaupunki jakaa asukasyhdistysten haettavaksi vuosittain toiminta-avustuksia.

Asukasyhdistykset osallistuivat aktiivisesti esim. Lohjan haja-asutusalueiden kehittämissuunnitelman laatimiseen. Kaupunginvaltuusto puolestaan hyväksyi ohjelman yhdeksi painopistealueeksi näiden kyläyhteisöjen kehittämisen mm. tukemalla kyläsuunnitelmien laatimista.

Yhdistysten yhteystiedot kaupungin internet-sivuilta osoitteesta http://kaupunki.lohja.fi/yhdistysrekisteri/.

Nuorisovaltuusto

Lohjalla toimivan nuorisovaltuuston tarkoituksena on luoda yhteyksiä, vaikuttaa ja toimia nuorten etujen nimissä. Uusia jäseniä otetaan mukaan kerran vuodessa. Lisätietoja Lohjan nuorisotoimen internet-sivuilta http://kaupunki.lohja.fi/nuoriso.

Yhteystiedot

Kaupungintalo Monkola
PL 71
08101 LOHJA

Käyntiosoite:
Karstuntie 4
08100 LOHJA

Vaihde *019 3690
kirjaamo(a)lohja.fi

Asiakaspalvelukeskus:
044 369 4300
fax: 019 369 1326
asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi
Avoinna:
ma-to klo 8.00-16.00
pe ja aattopäivät klo 8.00-15.00

Karjalohjan palvelupiste
Karjalohjan kirjasto
Keskustie 88, 09120 Karjalohja
019 355 381
Avoinna:
ma-ti klo 14-19, ke, pe ja aattopäivät klo 10-15

Nummen palvelupiste
Saukkolan kirjasto
Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
019 373 420
Avoinna:
ma, ti, to klo 14-19, ke, pe klo 10-15

Sammatin palvelupiste
Sammatin kirjasto
Lönnrotintie 27, 09220 Sammatti
019 3573 770
Avoinna:
ma, ke, pe klo 14-19, ti, to klo 10-15, aattoina 10-15

Virkkalan palvelupiste
Virkkalan kirjasto
Virkkalantie 9, 08700 Lohja
019 369 5602
Avoinna:
ma-to klo 12-19, pe klo 10-17, aattoina 10-17

Olet tässä:  Kaupunki / Päätöksenteko / Vaikuttava kuntalainen
Sivun alkuun