La 14.00 +8 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 5 m/s.
Su 14.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 3 m/s.
Lauantai 17.11.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Einari, Eino
Olet tässä:  Asukas / Päivähoito ja varhaiskasvatus / Päivähoitomaksut

Asukas

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 1.1.2018 alkaen

 

LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2017 ALKAEN

Varhaiskasvatusmaksut määritetään perheen koon mukaisena prosenttiosuutena perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 290 euroa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään maksu, joka on enintään 90 % nuorimman lapsen maksusta. Perheen muista lapsista varhaiskasvatusmaksu on 20 % nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta.
Alin perittävä maksu on 27 euroa.

PERHEKOKO

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

TULOT

Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot.
Bruttotulot lasketaan pääasiallisesti henkilön toimittamista palkkalaskelmista (tilinauhoista), joista on käytävä ilmi kuukauden bruttopalkka lisineen ja luontaisetuuksineen + kertymä vuoden alusta. Palkkatuloihin lisätään 5 %:n laskennallinen lomaraha, ellei asiakas toimita hoitomaksun määrittämistä varten sellaista tositetta, jossa näkyy muun suuruisen lomarahan osuus tai tositetta siitä, että työpaikka ei maksa lomarahaa lainkaan.

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo (maksunmääräämistä edeltäneiden 12 kk:n ajalta).
Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut veronalaiset tulot.
Tuloina ei oteta huomioon lasten kotihoidon tukea, lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettava toimintarahaa ja matkakorvausta, kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia.

Tulojen vähennyksinä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.

TULOSELVITYS

Selvitys perheen tuloista annetaan tuloselvityslomakkeella tai yrittäjän tuloselvityslomakkeella. Perheen ei tarvitse selvittää tulojaan, mikäli perhe antaa/on antanut tuloselvityslomakkeessa suostumuksensa määrätä toistaiseksi lapsen varhaiskasvatusajan mukaisen korkeimman varhaiskasvatusmaksun.

Tuloselvityslomakkeita saa päiväkodeista tai internetistä käyttäen polkua kaupunki.lohja.fi => verkkoasiointi => sähköiset lomakkeet.
Tuloselvitys liitteineen lähetetään osoitteeseen Lohjan kaupunki, Varhaiskasvatus /päivähoidon laskutus, PL 71, 08101 Lohja.
VARHAISKASVATUSMAKSUN TARKISTAMINEN

Varhaiskasvatusmaksu on voimassa toistaiseksi ja se tarkistetaan toimintavuodeksi kerrallaan. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa (kirjallisesti liitteineen), jos perheen tulot olennaisesti muuttuvat tai perheen koko muuttuu. Muutokset tulevat voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta.
 
Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Hyvityksiä varhaiskasvatusmaksuihin ei tehdä, jos perhe on jättänyt tietoja ilmoittamatta.
Päätöksentekijällä on oikeus tarkistaa tiedot ao. viranomaisilta (laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 17 §).

Varhaiskasvatusmaksun määrittelyssä käytettävien tulorajojen indeksitarkistus tehdään seuraavan kerran 1.8.2018 alkaen.
Varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat.

KUUKAUSIMAKSU
 
Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Edellytyksenä maksuttomalle kuukaudelle on, että kunnallinen päivähoito on alkanut toimintavuoden elokuun aikana.

Maksuprosentit, vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat ovat 1.3.2017 alkaen seuraavat: 

Perheen koko
h:löä
 

Tuloraja € /kk
(vähennetään kk-tuloista)

Maksu-
prosentti
 

Korkeimman maksun
bruttotuloraja €

2

1 915

11,5

4 437

3

1 915

9,4

5 001

4

2 053

7,9

5 725

5

2 191

7,9

5 863

6

2 328

7,9

6 000


Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäistuloraja tai jos maksu lasta kohden on vähemmän kuin 27 euroa, maksua ei peritä.
Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. Tällöin maksu määrätään 6 §:n mukaisesti.

Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.
Mikäli perhe ei toimita tuloselvityslomaketta liitteineen, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu.
Maksulaskuriin tuloiksi syötetään koko perheen bruttotulot/kk, jotka sisältävät myös pääomatulot, luontaisedut , lisät ja laskennallisen 5% lomarahan.

Päivähoidon maksulaskuri
 
VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT
 
Voitte laskea perheenne kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksun seuraavan mallin mukaan: Valitkaa perhekoko. Katsokaa vastaava tuloraja /kk ja vähentäkää se keskimääräisistä kuukausibruttotuloistanne. Ottakaa jäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin (11,5, 9,4 tai 7,9) mukainen osuus = varhaiskasvatusmaksu.

VARHAISKASVATUSAJAN VAIKUTUS VARHAISKASVATUSMAKSUUN

Keskimäärin enintään 20 tuntia viikossa (alle 80 h/kk) kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta (kuitenkin enintään 174 €/kk).

Keskimäärin yli 20 tuntia ja alle 35 tuntia viikossa (80-140 h/kk) kestävästä kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään 80 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta (kuitenkin enintään 232 €/kk).

Vähintään keskimäärin 35 tuntia viikossa (yli 140 h/kk) kestävästä kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään 100 % maksu (kuitenkin enintään 290 €/kk).

Viikoittaisen keskimääräisen varhaiskasvatusajan laskennassa otetaan huomioon lapsen päivittäisen varhaiskasvatusajan lisäksi lapsen säännölliset ennalta ilmoitetut poissaolopäivät kalenterikuukaudessa. Toimintapäiviä ei enää erikseen huomioida laskutuksessa. Lapsen säännöllisestä viikoittaisesta ja päivittäisestä varhaiskasvatusajasta sekä poissaoloista tehdään kirjallinen sopimus varhaiskasvatusyksikön kanssa. Perheen loma-aikoja (esim. kesä-, syys-, joulu- ja talvilomat) ja lapsen satunnaisia poissaoloja ei lasketa vähentävänä säännölliseen varhaiskasvatusaikaan.

Varhaiskasvatusajan toteutumista seurataan kolmen kuukauden jaksoissa: elo-lokakuu, marras-tammikuu, helmi-huhtikuu ja touko-heinäkuu. Jakson ylittyneet varhaiskasvatusajat laskutetaan takautuvasti seuraavassa laskussa. Alitusta ei hyvitetä.
Muutoksen peruste ei voi olla satunnainen poissaolo, sairauspoissaolo eikä vuosiloma.

Vuorohoidon laskutus perustuu vanhempien kanssa tehtävään kirjalliseen varhaiskasvatussopimukseen, jossa sovitaan varhaiskasvatusajoista. Sopimukseen tehdään muutokset seurannan perusteella todellista tarvetta vastaavaksi.
Vuorohoidossa olevan lapsen varhaiskasvatusajat on toimitettava kirjallisena varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään hoitotarvetta edeltävän viikon maanantaina.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmille hyvitetään hoitomaksussa poissaolot varahoitotilanteissa, joissa he ovat sitoutuneet järjestämään itse lapsensa varahoidon. Varahoidon järjestämisestä sovitaan kirjallisesti lapsen päivähoitosuunnitelmassa vähintään syys- tai kevättoimintakaudeksi.
Hyvitys ei koske vanhempien loma-aikoja, jolloin lapsi ei muutenkaan tarvitsisi päivähoitoa.

Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu

Enintään 5 päivää kestävästä tilapäishoidosta peritään
kokoaikaisen varhaiskasvatuksen päivämaksuna 18,50 euroa ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksuna 11 euroa.

Kerhotoiminta maksaa 2,70 €/päivä (4 h) tai yli 12 päivää 35 €/kk.

Postikadun leikkipuiston tarjoama tilapäinen lastenhoito maksaa 1,75 €/krt (max. 2h). Tilapäiseen lastenhoitoon myydään lippuja Monkolan asiakaspalvelussa.

Esiopetus

Esiopetus 4 h/pv on maksutonta.
Esiopetuksen lisäksi annettavasta muusta varhaiskasvatuksesta peritään maksu seuraavan taulukon mukaan:

Esiopetuksen (4 h/pv)                       Varhaiskasvatusmaksu
lisäksi annettava                                kokoaikaisen varhaiskas-
varhaiskasvatus tuntia/viikko           vatuksen maksusta 
(keskimäärin)

alle 10 h/vko (alle 40 h/kk)                     20 %
yli 10 h - alle 15 h (40 h - 60 h/kk)         40 %
yli 15 h - alle 20 h (60 h - 80 h/kk)         60 %
yli 20 h (yli 80 h/kk)                                80 %


Koulujen loma-aikoina, jolloin esiopetusta ei anneta, laskutetaan kokoaikaisesta läsnäolosta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu.
Kehitysvammahuollon piiriin kuuluvien lasten hoitomaksut:
Kehitysvammaisen lapsen varhaiskasvatusmaksun ensisijainen määrittelyperuste on lapselle laadittu kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukainen erityishuolto-ohjelma.

Jos kehitysvammaiselle lapselle ei ole laadittu erityishuolto-ohjelmaa, kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen varhaiskasvatuksessa huomioidaan kuntouttavana, maksuttomana osuutena 5 h/pv. Tämän ylittävältä osuudelta peritään varhaiskasvatuksen maksuperiaatteiden mukainen maksu.
VARHAISKASVATUKSEN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määritetään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.
Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan, eikä paikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista varhaiskasvatuksen alkamispäivää, peritään puolet kuukausimaksusta.
Lapselle myönnettyyn varhaiskasvatuspaikkaan voi käydä tutustumassa sopimuksen mukaan ennen päätöksen mukaista alkamispäivää. Tutustumiskäynneistä ei peritä varhaiskasvatusmaksua lapsen huoltajan ollessa mukana.

Vanhempien tulee ilmoittaa kirjallisesti hoitosuhteen päättymisestä lapsensa varhaiskasvatuspaikan esimiehelle (päiväkodin johtajalle) kuukausi ennen hoitosuhteen päättymistä. Esimies ilmoittaa irtisanoutumisen varhaiskasvatuksen laskutukseen.

MUUTOKSENHAKU: MAKSUALENNUS / -VAPAUTUS

Perheelle määriteltyä varhaiskasvatusmaksua voidaan alentaa erityisistä syistä esim. taloudellisten vaikeuksien, sairauden tms. vuoksi kirjallisen hakemuksen perusteella. Päätöksen maksualennuksesta tai -vapautuksesta tekee lasten, nuorten ja perheiden palvelualuejohtaja ja sen perusteeksi tarvitaan sosiaalityöntekijän lausunto.

VARHAISKASVATUSLASKUTUS

Varhaiskasvatusmaksut laskutetaan seuraavan kuukauden puolivälin jälkeen ja laskun eräpäivä on laskutuskuukautta seuraavan kuun alussa.

Erääntyneistä varhaiskasvatusmaksuista peritään lain mukaista viivästyskorkoa.
Varhaiskasvatusmaksut korkoineen ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Tiedustelut:
Varhaiskasvatusmaksujen määräytymistä ja laskutusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat varhaiskasvatuksen toimistosihteerit:

l  Satu Laaksonen, puh. 044 – 369 1249
l  Saija Nygren, puh. 044 – 362 1629
l  Pirjo Vanhapelto, puh. 044 – 369 1145

Lapsen varhaiskasvatusaikoihin, varhaiskasvatuksen tarpeeseen ja perhetietoja koskeviin kysymyksiin vastaavat palveluohjaaja ja päiväkotien johtajat.
POISSAOLOJEN VAIKUTUS VARHAISKASVATUSMAKSUIHIN

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

1. Lapsen sairaudesta johtuva hyvitys

Kun lapsi on sairautensa vuoksi pois kalenterikuukauden aikana
• vähintään 11 hoitopäivää, peritään puolet varhaiskasvatusmaksusta
• koko kalenterikuukauden, hoitomaksua ei peritä.

Jos lapsen sairausajalle osuu säännöllisiä vapaapäiviä, vapaapäiviä ei muuteta sairauspäiviksi. Samoin, jos lapsi on sairaana ennakkoon ilmoitetun loman aikana, lomapäiviä ei muuteta sairauspäiviksi.

2. varhaiskasvatusmaksuista

hyvitetään lapsen ennalta ilmoitettu poissaolo, joka ajoittuu
• kesä-, heinä- ja / tai elokuulle
• koulujen syyslomaviikolle
• koulujen joululomalle tai
• koulujen talvilomaviikolle

Maksuhyvityksen saamisen ehtona on, että poissaolosta ilmoitetaan lapsen varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään viikkoa ennen poissaoloa.

3. Muut poissaolot

Jos lapsi on poissa muusta syystä (loma, tilapäinen poissaolo) varhaiskasvatuksesta kaikkina kalenterikuukauden päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

4. Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään toimintavuoden elokuussa.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan kesä-elokuussa lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä etukäteen, peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta peritään puolet lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Päällekkäisiä hyvityksiä ei huomioida.

Lisätietoja päiväkotien johtajilta sekä varhaiskasvatuksen toimistosihteereiltä.

VARHAISKASVATUSPAIKKATAKUU
 
1. Lohjan kaupunki sitoutuu osoittamaan hoitosuhteen keskeyttäneelle lapselle hoitopaikan entisestä päiväkodista tai mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidosta edellyttäen, että lapsi palaa varhaiskasvatukseen elokuussa.

2. Varhaiskasvatussopimuksen solmimisen ehtona on, että lapsi on ennen hoitosuhteen katkaisemista ollut varhaiskasvatuksessa vähintään 4 kuukautta.

3. Varhaiskasvatuspaikkatakuun edellytyksenä on, että varhaiskasvatuksen keskeytyminen jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta.

4. Mikäli sovittu paluuajankohta varhaiskasvatukseen muuttuu, tulee vanhempien ilmoittaa siitä kirjallisesti vähintään neljä kuukautta ennen paluuta tai jos syynä on työllistyminen tai opiskelu, vähintään kaksi viikkoa ennen paluuta.

5. Hoitosuhde voidaan keskeyttää ja aloittaa kesken kalenterikuukauden ja maksu peritään vain siltä ajalta kun varhaiskasvatuspaikkaa käytetään ko. kuukaudelta. Keskeytysajalta ei peritä varhaiskasvatusmaksua.
Sopimuspohjia saa päiväkotien johtajilta tai Lohjan kaupungin kotisivuilta osoitteesta kaupunki.lohja.fi verkkoasioinnin alta.

Yhteystiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
PL 71
08101 LOHJA

Käyntiosoite
Tehtaankatu 26
08100 LOHJA
Asiointi kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksen kautta.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus
Palveluohjaaja
Noora Ehrström
044-3745 266
noora.ehrstrom(a)lohja.fi

Vaihde *019 3690

Sähköposti

kirjaamo(a)lohja.fi
etunimi.sukunimi(a)lohja.fi

Avoinna
ma-to klo 8.00-16.00
pe klo 8.00-15.00

Olet tässä:  Asukas / Päivähoito ja varhaiskasvatus / Päivähoitomaksut
Sivun alkuun