La 14.00 +8 °C, Melkein selkeää ja poutaa, w 5 m/s.
Su 14.00 +4 °C, Melko pilvistä, ja poutaa, ne 5 m/s.
Ma 14.00 +1 °C, Pilvistä, ja poutaa, ne 3 m/s.
Lauantai 17.11.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Einari, Eino
Olet tässä:  Asukas / Päivähoito ja varhaiskasvatus / Päivähoidon palveluseteli

Asukas

 

Sähköinen palvelusetelihakemus

  

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI

 

Palveluseteli on Lohjan kaupungin päivähoitopalvelun saajalle myöntämä sitoumus korvata palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kaupungin ennalta määrittämään arvoon asti.

Päivähoidon palvelusetelin arvo määräytyy perheen tulojen mukaan. Tulosidonnaisen palvelusetelin arvo määräytyy kaupungin määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan. Asiakkaan omavastuuosuus on se osuus yksityisen palvelujen tuottajan hinnasta, jota Lohjan kaupungin myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. Palveluseteli on voimassa toistaiseksi kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetuksen piiriin tai asiakas irtisanoo päivähoitopaikkansa. 

Palveluseteliä ei voida käyttää esiopetuksessa.

Asiakkaalla on oikeus valita joko kunnallinen päivähoito tai yksityinen päivähoito yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelimallilla. Palvelusetelin käyttäjällä on muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita kunnan hyväksymä palveluntuottaja.

Palveluseteliä tulee hakea viimeistään sen kalenterikuukauden aikana jolloin asiakassuhde palvelujen tuottajaan alkaa. Palveluntuottajan tulee olla hyväksyttynä Parasta palvelua.fi –järjestelmän palveluntuottajarekisterissä ennen hoidon aloittamista. Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti.

Oikeus 20 viikkotuntia laajempaan varhaiskasvatukseen määritellään palvelusetelin myöntämisen yhteydessä perheen antamien selvitysten perusteella. Mikäli palveluntuottaja tarjoaa varhaiskasvatusta perheen toiveen mukaisesti kokopäivähoitona vaikka perheellä ei ole oikeutta yli 20 viikkotunnin varhaiskasvatukseen, maksaa perhe lisäpalvelun itse.

Samanaikaisesti päivähoidon palvelusetelin kanssa lapsen hoidon järjestämiseen ei voi saada yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea. 

 
SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ

Lohjan kaupungilla on käytössään sähköinen järjestelmä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteleissä.

Tutustu valtakunnalliseen Parasta palvelua -toimintamalliin ja sitä tukevaan palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään: www.parastapalvelua.fi

 Tulosidonnaisen palvelusetelin pohjaksi määriteltävä kunnallinen päivähoitomaksu lasketaan perheen koon määrittämänä prosenttiosuutena perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 290 euroa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 261 euroa kuukaudessa. Perheen muista lapsista päivähoitomaksu on 20 % nuorimman lapsen kokopäivähoidon maksusta.

Alin perittävä maksu on 27 euroa.

 PERHEKOKO

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset. 
 

TULOT

Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot.

Bruttotulot lasketaan pääasiallisesti henkilön toimittamista palkkalaskelmista (tilinauhoista), joista on käytävä ilmi kuukauden bruttopalkka lisineen ja luontaisetuuksineen.

Palkkatuloihin lisätään 5 %:n laskennallinen lomaraha, ellei asiakas toimita hoitomaksun määrittämistä varten sellaista tositetta, jossa näkyy muun suuruisen lomarahan osuus tai tositetta siitä, että työpaikka ei maksa lomarahaa lainkaan.

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo (maksunmääräämistä edeltäneiden 12 kk:n ajalta).

Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut veronalaiset tulot.

Tuloina ei oteta huomioon lasten kotihoidon tukea, lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettava toimintarahaa ja matkakorvausta, kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia.

Tulojen vähennyksinä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki. 

TULOSELVITYS

Selvitys perheen tuloista annetaan tuloselvityslomakkeella tai yrittäjän tuloselvityslomakkeella. Perheen ei tarvitse selvittää tulojaan, mikäli perhe antaa/on antanut tuloselvityslomakkeessa suostumuksensa määrätä toistaiseksi lapsen hoitoajan mukaisen korkeimman hoitomaksun.

Tuloselvityslomakkeita saa päiväkodeista tai internetistä käyttäen polkua kaupunki.lohja.fi => verkkoasiointi => sähköiset lomakkeet. Tuloselvitys liitteineen lähetetään osoitteeseen Lohjan kaupunki, Varhaiskasvatus /päivähoidon laskutus, PL 71, 08101 Lohja.


TULOJEN TARKISTAMINEN

Palvelusetelin arvo on voimassa toistaiseksi ja se tarkistetaan tarpeen mukaan.

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa (kirjallisesti liitteineen), jos perheen tulot olennaisesti muuttuvat tai perheen koko muuttuu. Muutokset tulevat voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti. Lohjan kaupungin varhaiskasvatuksen palveluseteliyksikkö ei ole velvollinen tekemään palvelusetelin arvon takautuvaa korjausta asiakkaan pyynnöstä jos tarve takautuvaan korjaukseen johtuu asiakkaan toimittamien puutteellisten tuloselvitysten johdosta.

Päätöksentekijällä on oikeus tarkistaa tiedot ao. viranomaisilta (sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki 14a §).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 27.11.2015 ilmoituksen indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Päivähoidon asiakasmaksujen osalta muutokset tulevat voimaan 1.8.2016.

 

KUUKAUSIMAKSU


Maksuprosentit, vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat ovat 1.8.2016 alkaen seuraavat:

Perheen koko

h:löä

Tuloraja € /kk

(vähennetään kk-tuloista)

Maksu-

prosentti

Korkeimman maksun

bruttotuloraja €

               2

               1 403

               11,5

           3 925 

               3

               1 730

                9,4

           4 816  

               4

               2 053

                7,9

           5 725

               5

               2 191

                7,9

           5 863

               6

               2 328

                7,9

           6 000 

 

Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäistuloraja tai jos maksu lasta kohden on vähemmän kuin 27 euroa, maksua ei peritä.

Maksulaskuri (Tulosidonnaisen palvelusetelin arvo määräytyy nk. kunnallisen asiakasmaksun perusteella. Asiakkaan omavastuu vaihtelee palveluntuottajan määrittämän kattohinnan mukaan)

Mikäli perhe ei toimita tuloselvityslomaketta liitteineen, määritetään palvelusetelille korkein omavastuu.

 

 
OHJEET PALVELUSETELIHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN

 

Palvelusetelihakemukset täytetään sähköiseen hakemukseen kohtaan Palveluraha-/Palvelusetelihakemukset.

Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä sähköpostilla
varhaiskasvatus.toimisto@lohja.fi


1. Lapsen tiedot:

• Osoite: Lapsen osoite päivähoidon alkaessa
• Asuminen: valitse valikosta lapsen asumisen pääsääntöinen muoto


2. Huoltajan tiedot: 

• Ohjelma tuo huoltajaksi verkkopankkitunnuksen haltijan.
• Puhelin: Numero, josta huoltajan tavoittaa päivisin.
• Perhesuhde: Valitse valikosta perhesuhde. Valittaessa avioliitossa / avoliitossa avautuu myös toisen huoltajan tietokentät täytettäviksi
• Työpaikka: Huoltajan työpaikka, tai opiskelupaikka mikäli huoltaja opiskelee täysipäiväisesti
• Vuorotyössä: valinta Kyllä / Ei 
 – avaa huoltajan työaikavalikon, johon valitaan päivittäistä työaikaa vastaava tieto,
  kelloajat valitaan valikosta alkaen ja päättyen
• Asiointikieli: Valitse valikosta huoltajan asiointikieli


3. Muiden perheenjäsenten tiedot: 

Tietoa tarvitaan perhekokoonpanon määrittämiseen. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.
Muista kotona asuvista lapsista annetaan etunimet ja sukunimi sekä koko henkilötunnus.
HUOM! Jokaisesta päivähoitopaikkaa hakevasta lapsesta tulee täyttää oma palvelusetelihakemus.


4. Lapsen nykyinen hoitopaikka:

Kenttiin voidaan valita lapsen nykyistä kunnallista hoitopaikkaa vastaavat tiedot.
Jos lapsen hoitopaikka on koti, voi valinnan laittaa kenttään ”hoidossa kotona”


5. Toivottu päivähoitomuoto, hoitopaikka ja aika:

Tarjolla olevista hoitomuodoista ja – paikoista voidaan valita vaihtoehtoja siten, että ensimmäinen on mieluisin vaihtoehto.
• Hoitomuoto: Valikosta valitaan lapsen iän mukaisesti kokopäivähoito / osapäivähoito vaihtoehto. Hoitomuoto määräytyy hoitopäivän keskimääräisen pituuden perusteella:
Yli 5 tuntia on kokopäivähoitoa.
Enintään 5 tuntia on osapäivähoitoa.
• Toimintamuoto: Valitaan valikosta toivottu toimintamuoto, johon haetaan:
Päiväkotihoito
Perhepäivähoito
Perhepäivähoitoa valitessanne voitte kirjoittaa toivomanne perhepäivähoitajan nimen hakemuksen lopussa olevaan lisätietokenttään. • Vuorohoidon tarve:
HUOM! Vuorohoitoa tarjotaan vain huoltajien vuorotyöstä tai opiskelusta johtuvasta hoidontarpeesta ja se perustuu molempien huoltajien työvuorolistoihin. Vuorohoidoksi määritellään arkipäivien klo 6-18 ulkopuolinen aika sekä viikonloppuhoito.

 

Lisäselvitykset voitte kirjoittaa hakemuksen lopussa olevaan lisätietokenttään.


6. Lapsen terveydentila:

• Lapsen terveydentila: Kenttään voidaan kirjoittaa lapsen pitkäaikaisista sairauksista, allergioista, mahdollisista lääkärin / psykologin / perheneuvolan lausunnoista ym. lapsen terveydentilasta kertovaa tekstiä.
• Tarve erityistuelle: Kenttään voidaan kirjoittaa lyhyt kuvaus mahdollisesta lapsen erityisen tuen tarpeesta.
Jos lapsella on jatkuva lääkitys, valitaan valikosta vaihtoehto Kyllä.

 

  

Linkki sähköiseen palvelusetelihakemukseen:
Sähköinen palvelusetelihakemus

 

Olet tässä:  Asukas / Päivähoito ja varhaiskasvatus / Päivähoidon palveluseteli
Sivun alkuun